پیش بینی هوا

 

پائیز بود و سرخپوست ها از رئیس جدید قبیله پرسیدند که زمستان پیش رو سرد خواهد بود یا نه. از آنجایی که رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود، از اسرار قدیمی سرخپوست ها چیزی نیاموخته بود. او با نگاه به آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان چگونه خواهد بود. بنابراین برای اینکه جانب احتیاط را رعایت کند به افراد قبیله گفت که زمستان امسال سرد خواهد بود و آنان باید هیزم جمع کنند.

چند روز بعد ایده ای به نظرش رسید. به مرکز تلفن رفت و با اداره هواشناسی تماس گرفت و پرسید: «آیا زمستان امسال سرد خواهد بود؟»

کارشناس هواشناسی پاسخ داد: «به نظر می رسد این زمستان واقعاً سرد باشد.»

رئیس جدید به قبیله برگشت و به افرادش گفت که هیزم بیشتری انبار کنند. یک هفته بعد دوباره از مرکز هواشناسی پرسید: «آیا هنوز فکر می کنید که زمستان سردی پیش رو داریم؟»

کارشناس جواب داد: «بله، زمستان خیلی سردی خواهد بود.»

رئیس دوباره به قبیله برگشت و به افراد قبیله دستور داد که هر تکه هیزمی که می بینند جمع کنند. هفته بعد از آن دوباره از اداره هواشناسی پرسید: «آیا شما کاملاً مطمئن هستید که زمستان امسال خیلی سرد خواهد بود؟»

کارشناس جواب داد: «قطعاً و به نظر می رسد زمستان امسال یکی از سردترین زمستان هایی باشد که این منطقه به خود دیده است.»

رئیس قبیله پرسید: «شما چطور می توانید این قدر مطمئن باشید؟»

کارشناس هواشناسی جواب داد: «چون سرخپوست ها دیوانه وار در حال جمع آوری هیزم هستند.»


برچسب ها: داستان آموزنده ، داستان ، داستان موفقیت ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز شانزدهم)

 
* سفر جادویی شکرگزاری " 

روز شانزدهم: جادو و معجزات در سلامتی ... 
تکنیک امروز، برای جادو و معجزات در سلامتی در جھت افزایش چشمگیر سلامتی و سرورتان برنامه ریزی شده است و ما قصد داریم که از رھیافتی سه جانبه برای تسریع نتایج استفاده کنیم.ممکن است اینک بیمار یا ناخوش احوال یا حتی بسیار دردمند باشید اما اگر این سخنان را بخوانید به کسب و دریافت نعمت سلامتی مداومت می ورزید. دستیابی به احساس امتنان، ھنگام بیماری یا تألم می تواند خیلی بغرنج باشد، لیک حتی کوچک ترین ذره ای از سپاسگزاری در ارتقای جریان جادویی سلامتی به بدن کمک می کند.
مرحله اول: تندرستی که در گذشته کسب کرده اید....
به سلامتی بیاندیشید که در تمام دوران کودکی، میانسالی و سالمندی تان دست یافته اید. به لحظاتی فکر کنید که سرشار از انرژی و شادی بودید. این سه دوران مستقل را در ذھنتان، ھنگامی که در
اوج کامیابی بودید، به خاطر آورده، از خدا تشکر کنید و با تمام وجود، امتنان را بھر این سه دوره احساس نمائید.
مرحله دوم: سلامتی که اکنون در حال دریافت آن ھستید ... 
درباره سلامتی ای بیاندیشید که امروزه در حال کسب آن ھستید و بابت ھر اندام، سیستم و حس فیزیکی از خدا شاکر باشید که در حال حاضر در بدنتان به خوبی مشغول به کار ھستند. به دستھا، پاھا،
چشمھا، کبد، کلیه ھا، مغز یا قلبتان توجه کنید. پنج عملکرد بدنتان را برگزینید که سالم ھستند و برای ھر یک، به طور ذھنی یکی یکی ابراز قدردانی کنید.
مرحله سوم: سلامتی که در آینده قصد دریافتش را دارید ... 
شما قصد انتخاب چیزی را دارید که در جھت بھبودی بدنتان طی تکنیک جادویی امروز خواھانش ھستید اما می خواھید از قدرت جادویی امتنان برای آن در یک شیوه بسیار خاصی استفاده نمایید. به حالت ایده آل موردی بیاندیشید که خواستار اصلاحش ھستید. ھنگامی که بابت حالت ایده آل و مطلوب ھر چیزی، مراتب سپاس را بجا آورید در اصل روند و جریان برگشت این حالت ایده آل را موجب می شوید.
دقیقه ای را در تجسم صحنه ای از خودتان با شرایط عالی بدنی دلخواھتان سپری کنید و ھمانطور که بدن ایده آل تان را در تخیلتان مشاھده می کنید، بابت آن، چنان سپاسگزار باشید که گویی از آن
برخوردار گشته اید.
لذا اگر خواھان برگشت معجزه آسای سلامتی به کلیه ھایتان ھستید، بخاطر کلیه ھای قوی و سالمی شاکر باشید که تمامی مواد زاید و سموم را تصفیه و از بدنتان خارج می سازد. چنانچه نسبت به
خونتان ھمین حس را دارید، بابت خون خالص و سالمی سپاسگزار باشید که اکسیژن را به تمام قسمتھای بدنتان جاری می کند. اگر برای قلب تان نیز چنین درخواستی دارید، قدردان قلب قوی و سالمی باشید که از سلامتی ھر اندام موجود در بدنتان پشتیبانی می کند.
اگر خواستار بھبودی سحرآمیز بینایی خود ھستید پس بھر حس باصره، فوق العاده شکرگزار باشید.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز پانزدهم)

 

*سفر جادویی شکرگزاری *

روز پانزدهم: درمان سحرآمیز روابط
چنانچه از قلبی شکسته رنج می برید یا بخاطر پایان یک رابطه محزون ھستیدو یا اگر از رابطه ای بغرنج یا نابسامان برخوردارید، اگر از قلبی شکسته رنج می برید یا به ھر دلیلی موجب آزرده شدن یا متھم کردن کسی شده اید می توانید از قدرت جادویی امتنان در جھت دگرگونی آلامتان استفاده کنید. این موھبت به نحو معجزه آسایی سریعتر از ھر چیز دیگری، آلام عاطفی را به شادی و نشاط مبدل می سازد و مرھمی بر این دردھا است.چه اینکه ارتباطی مربوط به زمان حال و یا گذشته باشد، اگر نسبت به کسی کینه ای به دل بگیرید، بجا آوردن مراتب سپاسگزاری، تمامی این احساسات ناخوشایند را از بین خواھد برد. چرا می خواھید که احساسات ناگوارتان را نسبت به شخص دیگری کنار بگذارید؟
ھمانا کینه توزی به مثابه محکم نگه داشتن زغالی گداخته در دست با نیت پرتاب کردن آن بسوی فرد دیگری است؛ این شما ھستید که می سوزید. 
برای تکنیک جادویی امروز قرار است که شما در جستجوی ذغالی گداخته باشید که زندگی تان را می سوزاند و با موھبت امتنان حقیقتاً می خواھید که آن را به طلا مبدل سازید. رابطه ای صعب، دشوار یا نابسامانی را برگزینید که خواھان اصلاح آن ھستید. مھم نیست که شخص مربوطه ھم اینک در زندگی تان است یا رابطه مربوط به گذشته می باشد و آن فرد، دیگر در زندگی تان حضور ندارد.
در حالتی آرام بنشینید، لیستی از ده مورد محسنات درباره فرد منتخب که بابت آنھا مدیونش ھستید، تھیه کنید. به سابقه ارتباطتان بیاندیشید و نیکی ھای فرد منتخب یا محسنات حاصله از این رابطه را
لیست کنید. آسانترین طریق انجام این کار این است که به روند مراحل قبل از اتمام یا پسرفت رابطه مورد نظر، توجه کنید. چنانچه این رابطه ھرگز حسنه نبوده، پس درباره ھر گونه محسناتی در وجود شخص مربوطه با جدیت تعمق کنید زیرا آنھا وجود دارند.موھبت کشف شده را یادداشت کرده، شخص را با نام، مورد خطاب قرار دھید و جمله سپاسگزاری خود را شرح دھید:
.........(نام شخص)........، من بابت.............(موھبت)........... ممنونم.
وقتی که لیست سپاسگزاری تان را بابت ده مورد الطاف به اتمام رساندید، باید درباره شخص و رابطه مورد نظر احساس به مراتب بھتری داشته باشید. مرحله غایی که قصد رسیدن به آن را دارید جایی است که ھیچگونه احساس ناخوشایندی نسبت به شخص مورد نظر در حال حاضر نداشته باشید، چون این زندگی شماست که از این گونه احساسات لطمه می خورد.

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز چهاردهم)

 
*سفر جادویی شکرگزاری*
روز چهاردهم: داشتن یک روز سحرآمیز ... 
به منظور مشاھده و تجربه سحرآمیزترین روز زندگی تان، پیش از زیستن در آن روز، بھر تمام روزتان شاکر باشید! برای داشتن یک روز جادویی به نقشه ھا و برنامه ھای روزتان کاملاً بیاندیشید و برای ارتقای ھر یک از آنھا، پیش از رسیدن به نیّات و آرزوھایتان، به خوبی ابراز قدردانی کنید. انجام این تکنیک بسیار راحت است و فقط چند دقیقه ای به طول می انجامد اما تغییر و تحول حاصل از آن در زندگی تان باور نکردنی است. ھنگامی که امتنان را پیش از موعد تکنیک داشتن یک روز جادویی بکار ببرید، این امر موجب از بین رفتن مسایل یا معضلات غیر منتظره قبل از وقوع آنھا می شود.
برای برخورداری از یک روز سحرآمیز، زمانی که از خواب برمی خیزید چه قبل از خروج از بستر چه در حین دوش گرفتن یا لباس پوشیدن به برنامه ھای روزتان بیاندیشید و بابت پیشروی بسیار عالی ھر برنامه تان، مراتب سپاس را بجا آورید. مطمئن شوید که این تکنیک جادویی را در
آغاز روزتان و طی یک جلسه انجام می دھید. در ذھنتان، روش برخوردتان را در خلال برنامه ھایی که برای صبح، بعد ازظھر، غروب تا وقت خواب دارید بررسی کنید. با ھر برنامه یا رویداد، کلمات جادویی را بیان و تصور کنید که در حال ابزار تشکر در پایان روز ھستید و چون روزتان با شکوھمندی پیش رفته است، بی اندازه شاکرید.
می توانید تا جائیکه مایلید از صفات عالی و مبالغه آمیزی در جھت تقویت بیشتر حس امتنان استفاده کنید. "بابت جلسه ای که به طور باورنکردنی موفق بود، متشکرم . "بخاطر نتیجه حیرت انگیز تماس تلفنی ممنونم." "برای یکی از بھترین ایام کاری، سپاسگزارم."
"بابت بازی ورزشی ھیجان انگیز، قدردانی می کنم." "برای روز بی زحمت و راحت نظافت،سپاسگزارم." "بخاطر اینکه شب معرکه ای را با دوستانمان بیرون از منزل سپری کردیم، متشکرم."."برای روز آرامش بخش سفر، ممنونم." "بابت انرژی شگفت انگیز ناشی از دوره فعالیتم،
سپاسگزارم." "به خاطر بھترین گردھمایی خانوادگی که تا بحال داشته ایم، مدیونتان ھستم."
پس از اینکه استفاده از قدرت جادویی امتنان را برای ھر برنامه و رویداد در روزتان به انجام رساندید، تکنیک را با گفتن این جمله خاتمه دھید: "و بخاطر نویدی که امروز به من می رسد، قدردانی می کنم."
یک ھفته پس از ھفته دیگر، یک روز بعد از روز دیگر، نویدھا سیل وار ھجوم می آورند

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز سیزدهم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *
( این سفر 3 مرحله داره واسه همین مطالبش یکم بیشتر از سایر روزهاست ... اما برای رسیدن به خواسته ها روشهاش فوق العاده است ... )

روز سیزدهم: همه آمال و آرزوهایتان را به حقیقت پیوند بزنید
صدھا فرھنگ بومی در طی قرنھا به طور سنتی برای حاجتشان قبل از دستیابی به آن سپاسگزاری کرده اند و با برگزاری مراسم و جشنھای بزرگ و پر زحمت و با صرف انرژی بسیار زیاد، مراتب سپاسگزاری را به جا می آوردند. مصریان از زمان ھای قدیم طغیان رودخانه نیل را جشن می گرفتند تا از جریان مستمر آب در این رودخانه اطمینان حاصل کنند و ھمچنین از خطر آن در امان بمانند، سرخپوستان آمریکایی و بومیان استرالیایی به اجرای رقصھای باران می پرداختند، قبایل مختلف آفریقایی بابت غذایشان پیش از صید برای آن مراسمی را اجرا می کردند و یا در رسوم ایرانی نذرهایی جهت برآورده شدن نیتها می کنند و قبل از برآورده شدن نیت آن نذر را ادا می کنند . این ھمان ماھیت عبادت در ھر فرھنگ و مذھبی، مبنی بر سپاسگزاری قبل از دستیابی به خواسته ای است که در قالب آرزو معنی می دھد.
قانون جذب می گوید که خواھان، خواسته را جذب می کند و این بدان معناست که شما باید تصویر یا عکسی از آنچه که می خواھید را در ذھنتان بسازید. سپس به منظور جذب کردن آرزویتان، باید آن را چنان احساس کنید که گویی مال خودتان است؛آسانترین طریق انجام این امر، شاکر بودن بھر آرزویتان، قبل از دست یافتن به آن است.بوسیله ادای حقیقی سپاسگزاری بابت حصول به آرزوی محقق نشده، بلافاصله تصویری از ھدف نھایی را در ذھنتان شکل دھید، آن را چنان احساس کنید که گویی صاحبش ھستید و در حال برآورده شدن آرزویتان می باشید. اگر در حفظ و نگه داری این تصویر و احساس آن، مداومت داشته باشید به طور سحرآمیزی به آرزویتان نائل خواھید شد.باید اعتماد کنید و بدانید که ھنگام شاکر بودن بھر خواسته تان، آنچه را که خواھانش
ھستید به نحو سحرآمیزی بسویتان خواھد آمد زیرا این قانون جھان ھستی است.
حالا چه چیز را خیلی زیاد می خواھید؟
در ابتدای این سفر از شما خواستم تا واقعاً آنچه را که در ھر زمینه ای از زندگی تان می خواھید، مشخص کنید. (چنانچه قبلا" به این کار مبادرت نورزیدید، حالا وقتش است.) به لیست ھایی که اکنون ایجاد کرده اید، مراجعه کنید و ده مورد از بھترین آمالتان را برای این تکنیک جادویی
برگزینید.مجسم کنید که در یک نظم و ترتیب جادویی با جھان ھستی بابت ده آرزوی برجسته تان قرار گرفته اید، زیرا در حقیقت با استفاده از قانون جذب، این دقیقاً ھمان چیزی است که در حال انجام دادن آن ھستید.
پشت کامپیوتر یا با قلم و دفتری در دست بنشینید و به روش زیر لیستی جداگانه از ده آرزوی برجسته تان تھیه نمائید، گویی به تمامی آنھا دست یافته اید:
متشکرم، متشکرم، متشکرم، بابت................ و جای خالی را با آرزوی محقق شده تان پرکنید.
بعنوان نمونه : 
خدا را شکر، خدا را شکر، خدا را شکر بخاطر فروشھای دوبرابر مجسمه ھایمان در این ماه. ...
ممنونم، ممنونم، ممنونم بخاطر شریک یا ھمسر تمام عیارم.

مرحله دوم محقق شدن تمام آمال و آرزوھایتان به اشباع کردن آرزوھایتان با امتنان بیشتری مربوط می گردد. می توانید مرحله دوم را در ھر زمان در طول مدت فردا تکمیل کنید چه در حین لیست
کردن ده آرزوی برترتان و چه متناوباً در سراسر روز به این مرحله بپردازید. به منظور اشباع کردن ھر آرزویتان با قدرت جادویی امتنان، با اولین آرزوی واقع در لیست تان شروع کنید و با استفاده از تخیل خود به پرسشھای زیر بطور ذھنی پاسخ دھید، گویی آرزویتان برآورده شده است:
۱- وقتی به آرزویتان رسیدید چه احساسی داشتید؟
۲- چه کسانی اولین نفراتی بودند که مژده برآورده شدن آرزویتان را به آنھا دادید و چگونه بیان کردید؟
۳- زمانی که آرزویتان محقق شد اولین اقدام مھم تان چه بود؟ تا جائیکه می توانید در ذھنتان به جزئیات بیشتری بپردازید.
سرانجام، ھر آرزو را مرور کرده، بر کلمه جادویی "متشکرم" واقعاً تاکید کنید به طوریکه آن را با تمام وجودتان احساس نمائید.

چنانچه قصد انجام کاری را دارید که حقیقتاً قدرتمند و بسیار مفرح باشد، می توانید یک تخته جادویی نیز ایجاد کنید و عکسھای مربوط به آرزوھایتان را بر آن بچسبانید. عکسھا را بریده، آنھا را به تخته بچسبانید و در مکانی قرار دھید که بتوانید اغلب مواقع آن را مشاھده کنید. با حروف درشت و خوانا بر روی تخته جادویی تان کلمات سحرآمیز را بنویسید: از شما ممنونم، از شما سپاسگزارم، از شما متشکرم .

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ، راندا برن ،
 

تعداد کل صفحات ( 113 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...