تبلیغات
چراغ جادو - مطالب اردیبهشت 1394

سفر جادویی شکرگزاری(روز سوم)

 

* سفر جادویی شکرگزاری *

روز سوم: ارتباطات سحرآمیز !!!
تصور کنید که اگر تنھا انسان روی زمین بودید؛ تمایل یا انگیزه ای برای انجام ھیچ کاری نداشتید.پس از خلق یک اثر نقاشی چه می شد اگر کسی قادر به دیدن آن نبود؟ پس از ساخت قطعه موسیقی چه می شد اگر ھیچ کس آن را نمی شنید؟زندگی تان عاری از ھر شادی و لذتی بود. ارتباط و تجارب شما با دیگران است که به زندگی تان شادی، معنا و انگیزه می بخشد. به ھمین دلیل، روابط شما بیشتر از ھر عامل دیگری بر زندگی تان موثر است.
به وسیله مطالعات و تحقیقات مشخص شده که افرادی که به موھبت امتنان مبادرت می ورزند از روابط صمیمانه تری برخوردارند و با اعضای خانواده و دوستان ارتباط بیشتری برقرار می کنند و دیگران نظر مساعد و
بینش سازگاری نسبت به آنھا دارند. حیرت آور ترین بررسی ھای آماری نشان می دھند که در روابط دو طرفه به ازای ھر "گلایه" (ذھنی و یا کلامی)، باید تعداد ده عدد "نعمت و موھبت" برای شکوفایی ارتباط وجود داشته باشد تا اثر آن یک گلایه خنثی گردد، در غیر این صورت (حتی در صورت کمتر از ده نعمت) کیفیت رابطه از دست خواھد رفت و اگر رابطه یک ازدواج است، به احتمال زیاد منجر به طلاق خواھد شد. امتنان و حق شناسی موجب شکوفایی ارتباطات می شود. ھمانطور که حس حق شناسی خود را برای ھر رابطه افزایش می دھید، به نحو سحرآمیزی فراوانی و برکت و نشاط و چیزھای نیک را در آن رابطه کسب خواھید کرد و امتنان، بابت ارتباطات خود نه تنھا روابط تان را تغییر می دھد؛ بلکه خود شما را نیز متحول می کند. فرقی نمی کند که طبع و خلق و خوی شما اکنون چیست، این موھبت به شما صبر، درک، شفقت و مھربانی بیشتری عطا خواھد کرد، تا جایی که حتی باور آن را
نخواھید داشت .
تمرین جادویی امروز، درباره ی مدیون بودن به افراد، درست ھمانطور که ھستند، می باشد! حتی اگر تمامی روابط تان فعلاً خوشایند و مطلوب باشند، از طریق تمرین، بسیار خوب و شکوھمند ارتقاء خواھند یافت و با ھر حسنی که در وجود ھر فردی بیابید، شاھد خواھید بود که امتنان و حق شناسی جادوی خیره کننده اش را به مرحله ی عمل می رساند و روابط شما قوی تر، تحقق پذیرتر و غنی تر از آنچه که فکرش را می کردید، خواھند شد.
سه مورد از نزدیکترین و صمیمی ترین روابط خود را به منظور قدرشناسی برگزینید. ممکن است ھمسر، فرزند، والدین، برادر، خواھر و یا شریک تجاری تان را انتخاب کنید. شاید ھم بھترین دوست، مادر بزرگتان را برگزینید. می توانید روابطی را انتخاب کنید که برایتان مھم و
گرامی ھستند. بھتر است که عکسی از ھر کدام را داشته باشید، عکس می تواند تنھا از شخص مربوطه یا ھر دوی شما با ھم باشد.
ھمین که به انتخاب سه رابطه و عکس ھای مربوطه مبادرت ورزیدید، آماده شوید تا جادو را برای آنھا اعمال کنید. در وضعیتی آرام بنشینید و درباره ی محسنات ھر فرد بیاندیشید. چه خصوصیاتی در وجود این اشخاص می باشد که عاشق و شیفته آن ھستید؟ بھترین ویژگی ھای آنھا چیست؟ شما می توانید مدیون شکیبایی، توانایی گوش دادن، استعدادھا، استقامت، قضاوت پسندیده، حکمت، خنده، شوخ طبعی و یا شیفته چشم ھا، لبخند و یا قلب مھربان آنھا باشید. می توانید سپاسگزار لحظاتی باشید که در کنار آن افراد احساس شادی و لذت داشتید یا زمانی را به خاطر آورید که آن اشخاص برای شما و به منظور مراقبت یا حمایت از شما در کنارتان حضور داشتند.
پنج موردی را برگزینید که بسیار برایشان شیفته شده اید. در حین تھیه ی لیست پنج مورد، به عکس فرد مربوطه نگاه کنید و ھر جمله را با کلمات سحرآمیز "از شما متشکرم" آغاز نمایید.
اشخاص را با نامشان مخاطب قرار دھید و سپس بنویسید که برای چه چیزی مدیون آنھا ھستید.
از تو ممنونم........(ذکر نام آنھا).......، بخاطر........(ذکر دلیل)...........
اکنون می دانید که چگونه از قدرت جادویی حق شناسی در جھت تبدیل کردن روابط خود به ارتباطات سحرآمیز استفاده کنید .

( این تکنیک جادویی را فردا انجام خواهید داد ... اما امشب پیش از خوابیدن، سنگ سحرآمیزتان را در یک دست نگه دارید و عبارت جادویی "ممنونم، متشکرم،
سپاسگزارم" را بابت بھترین مواھب واقع شده در طول مدت روز بیان کنید.
(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز دوم)

 
* سفر جادویی شکرگزاری *

روز دوم: پاره سنگ سحرآمیز

ھر عاملی که موجب یادآوری حس شاکر بودن شما گردد، در جھت مساعدت به شما در تبدیل کردن مس زندگی تان به طلا به وسیله حق شناسی می باشد و این دقیقاً ھمان اثر تکنیک جادویی می باشد.
"لی برووِر" تکنیک "پاره سنگ سپاسگزاری" را در فیلم و کتابی تحت عنوان "راز" نشان داد، زمانیکه برای ما داستان پدر یک کودک در حال احتزار را تعریف کرد که از پاره سنگی به عنوان نشان سپاسگزاری برای سلامتی پسرش استفاده می کرد و پسرش به طور معجزه آسایی بھبود یافته بود.از آن زمان به بعد این پاره سنگ یک عامل موفقیت اثبات شده و مسلمی، به سود بسیاری افراد در سراسر جھان محسوب شده است که از پول، سلامتی و شادی استفاده کرده اند.
ابتدا، سنگ یا پاره سنگی را پیدا کنید. سنگ کوچکی را انتخاب کنید که در کف دستتان جای گیرد، به طوریکه بتوانید راحت دستتان را مشت کنید. سنگی نرم، بدون لبه ھای تیز و نه چندان سنگین، به گونه ای که وقتی آن را در دستتان نگه می دارید، احساس خوشایندی داشته باشید.
زمانی که سنگ جادویی تان را یافتید، آن را کنارتان در جایی بگذارید که ھنگام قرار گرفتن در بستر آن را به وضوح مشاھده کنید. در صورت لزوم فضای مقابل را به گونه ای تنظیم کنید که ھنگام خوابیدن به راحتی سنگ جادویی خود را ببینید. چنانچه از ساعت زنگدار استفاده می کنید، سنگتان را مجاور ساعت بگذارید.
فردا ، درست قبل از رفتن به بستر برای خوابیدن، سنگ جادویی خود را برداشته، آن را در کف دستتان نگه دارید و انگشتانتان را اطرافش ببندید.
با دقت، تمامی رویدادھای خوبی که در طول روز اتفاق افتادند را مرور کنید و بھترین اتفاق واقع شده را بیابید که بخاطرش تشکر کردید. سپس بابت آن، کلمات جادویی "ممنونم، متشکرم،سپاسگزارم" را بیان کنید و سپس سنگ جادویی را به سرجایش در کنار بسترتان برگردانید.
ھر شب برای بیست و شش روز آینده نیز، ھمین تکنیک سنگ جادویی را دنبال کنید. پیش از خوابیدن، کل روز را مرور کرده، بھترین اتفاق مربوط به آن روز را پیدا کنید؛ در حالیکه سنگ سحرآمیزتان را در دستتان نگه داشته اید، تا حد توانتان بابت آن رخداد خوب، شکرگزار باشید و بگویید "ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم"
تمرین ھای شمارش نعمات و سنگ جادویی تضمین خواھند کرد که ایامتان را در حالتی سرشار از رضایت و سپاس آغاز کرده و به پایان می رسانید. در حقیقت، این دو تکنیک به قدری اثرگذار ھستند که به اتفاق ھم، زندگی تان را در ظرف چند ماه تغییر خواھند داد.

(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

قوه مشاهده و ادارک انسان

 

در یک مطالعه پژوهشی درباره قوه مشاهده و ادارک انسان، نمونه ای از افراد ایستاده جلوی

پیشخوان دریافت کارت پرواز در فرودگاه به عنوان آزمایش شوندگان انتخاب شدند. در این

آزمایش، مسئول مربوطه هنگام انجام عملیات لازم، وانمود می کرد که چیزی افتاده است

و پس از خم شدن برای برداشتن آن چیز، جای خود را به شخص دیگری می داد و آن شخص

باقی کار ارائه کارت پرواز را انجام می داد. بررسی نشان داد درصد زیادی از آزمایش شوندگان

توجه تغییر صورت گرفته نشدند.

در پژوهش دیگری، از آزمایش شوندگان خواسته شد که فیلم یک مسابقه بسکتبال را ببینند و

تعداد پاس های بین بازیکن های با پیراهن سفید را بشمرند. بیشتر آزمایش شوندگان تعداد

درست پاس ها را شمردند، اما فقط ۴۲ درصد یک اتفاق مهم در فیلم را دیدند. یک نفر در لباس

یک گوریل سیاه به وسط زمین بازی آمده بود و چند بار مانند یک گوریل واقعی، دست هایش

را به سینه اش کوبیده و از زمین خارج شده بود. بیش از نیمی از آزمایش شوندگان آنچنان

مشغول وظیفه شمردن پاس ها بودند که نتوانسته بودند گوریل را ببینند؛ یک گوریل بزرگ،

درست مقابل چشمانشان!

وظایف جاری، دل مشغولی ها و مدل های ذهنی ما، چشم بندهایی به وجود می آورند که
 باعث می شوند میدان دید و دقت ما محدود شود و نتوانیم پدیده ها و تغییرات محیطی
اطراف مان را ببینیم یا درک کنیم. شما چه گوریل هایی را که از جلوی میدان دید شما عبور
می کنند نمی توانید ببینید
برچسب ها: قوه مشاهده و ادارک ، ادراک ، داستان آموزنده ، داستان موفقیت ، داستان عشق ، داستانهای شیوانا ،
 

سفر جادویی شکرگزاری(روز اول)

 
 
* سفر جادویی شکرگزاری * 

روز اول: مواهب و نعمات خود را برشمرید ...
( تکنیک سحرآمیز فردا را امروز مطالعه نمایید ، تا فردا برای انجام آن آماده باشید . )

شمارش نعمت ھایتان، یکی از قدرتمندترین تکنیک ھایی است که تاکنون قادر به انجامش شده اید و به نحو سحرآمیزی کل زندگی تان را متحول خواھد کرد. ھنگامی که بابت داشته ھایتان حق شناسی می کنید، مھم نیست که آنھا چقدر خرد و ناچیز باشند، برکت و افزایش ناگھانی آنھا را شاھد خواھید بود. چنانچه از بابت پولتان شاکر باشید، ھر چند اندک،برکت جادویی آن را مشاھده خواھید کرد. وقتی که بابت رابطه ای، حتی اگر در حد کمال نباشد،سپاسگزار باشید، ارتقاء و بھبودی معجزه آسای آن را ناظر خواھید بود.
جنبه ی معکوس این قضیه این است که وقتی ما نعمات خود را به حساب نمی آوریم، در دام شمارش غیرعمدی موارد ناخوشایند و منفی گرفتار می شویم .انتقاد کردن یا عیبجویی در دیگران، شاکی بودن بابت ترافیک، انتظار در صفوف، تأخیرھا، پول ناکافی یا آب و ھوای نامساعد می باشند. زمانی که به شمردن نقمات می پردازیم آنھا نیز افزایش می یابند، علاوه بر این،با شمارش ھر مورد منفی، ما به تخریب مواھب و برکاتی می پردازیم که بر طریق خود جاری بودند. 
اولین اصل مھم در صبحگاه یا ساعات اولیه روز، برشمردن نعمات خود است. می توانید لیست تان را روی کاغذ نوشته، و کل سپاس ھای خود را در یک جا نگه دارید. امروز قرار است که لیست ساده ای از ده مورد مواھب و نعمات را تھیه کنید که در زندگی تان بابت آنھا شاکر ھستید.
درباره علت سپاسگزاریتان بیاندیشید. ھنگامی که شما در باب علت شاکر بودن خود برای چیزی، شخصی یا موقعیتی خاص تعمق کنید، حق شناسی را بسیار عمیق در وجودتان احساس خواھید کرد .
بنابراین با ھر مورد در لیست خود دلیل سپاسگزاریتان بابت آن را بنویسید.
در اینجا چند ایده برای نگارش لیست شما آورده شده است:
من حقیقتاً خوشحال ھستم که..........(ذکر عامل).......... را دارم، ·
زیرا...........(بیان علت)............
پس از اینکه لیست تان شامل ده نعمت را آماده کردید، به عقب برگشته، ھر کدام از آنھا را، به صورت ذھنی و یا با صدای بلند بررسی کنید. 
زمانی که به انتھای ھر نعمت می رسید، کلمات جادویی را سه مرتبه بیان کنید، ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم و تا حد توانتان، امتنان را بھر آن نعمت در وجودتان احساس کنید.
پس از ھر زمانی که به شمارش نعمات خود می پردازید، می بایست به طور قابل ملاحظه ای بھتر و شادتر باشید؛ میزان خوب بودن شما سنجشی برای حد و اندازه ی حس حق شناسی شماست. حس
امتنان بیشتر، حس نشاط بیشتر را خواھد داشت و زندگی تان ھرچه سریعتر دستخوش تحول خواھد گرد

(پست بعدی فردا شب ساعت 22 در سایت قرار میگیرد)


برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

سفرجادویی شکرگزاری(قسمت پنجم)

 
"شناسایی و مکتوب کردن هدف و خواسته ها"
آیا همین الان قطعا می دانید چه می خواهید !؟ 
بسیاری از تمرین ھای جادویی در جھت مساعدت به شما در دستیابی
 به رؤیاھایتان طراحی گردیده اند لذا، لازم است که در خصوص آنچه که 
واقعاً خواھانش ھستید، قاطع باشید....
قبل از ساعت 22:00  فردا ، در حالتی آرام قرار گرفته، لیستی از آنچه 
که واقعاً در ھر عرصه ای از زندگی تان می خواھید، تھیه کنید...
تا جاییکه مایلید می توانید منحصر به فرد و با آب و تاب شرح دھید، لیکن
بخاطر داشته باشید که خواسته تان را کاملاً بر اساس آنچه که خواھانش
 ھستید، لیست کنید، نه اینکه چگونه قصد دارید که به خواسته تان برسی
و در این امر کاملا بی پروا باشید و بدانید این قدم ،اولین و مهمترین کاری است
که باید در این سفر انجام دهید

برچسب ها: سفرجادویی شکرگزاری ، شکرگزاری ، روانکاوی ، نیایش ،
 

تعداد کل صفحات ( 5 ) 1 2 3 4 5